Internkontroll

Se alle TJENESTER
Internkontroll elektro

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (også elsikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt.

​Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler det rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.
Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere!

Vi satser stort på dette området, og ønsker å bli en av landes ledende på implementering av internkontroll elektro for virksomheter.

Hvem skal ha internkontroll?
Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Dette kan også gjelde enmannsbedrifter, borettslag, sameier og andre organisasjoner.

Hva skal internkontrollen inneholde?​​
I følge Internkontrollforskriften § 5 innebærer internkontroll at virksomheten skal:
·      Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
·      Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
·      Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
·      Fastsette mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
·      Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
·      Kartlegge farer og problemer og, på denne bakgrunn, vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Hvor detaljert kartleggingen skal være, avhenger av virksomhetenes art, størrelse og risikoforhold.
·      Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i, eller i medhold til, helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
·      Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Stoltelektro_Elektriker i sikringsboks_Foto

Hvor omfattende skal internkontrollen være?​
Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både omfangs- og innholdsmessig.
·      Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system.
·      For større virksomheter med høyere risiko blir arbeidet mer omfattende.
·      Det viktige er at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat din virksomhet og de forholdene som er aktuelle hos dere.
·      Mange kan allerede ha innført rutiner og tiltak som langt på vei dekker kravene til en internkontroll uten at man nødvendigvis selv er klar over dette. Ofte handler internkontroll om å systematisere og dokumentere de rutiner og tiltak som allerede er etablert i virksomheten.

Vårt system for internkontroll elektro gir deg:
·      Tilgang til dokumentasjon via egen web side/app.
·      Kunde kan gis tilgang til å lukke avvik, se status på internkontroll elektro, laste opp vedlegg og bestille retting av avvik.
·      Tilgang på skjema for egenkontroll.
·      Automatisk varsling om neste kontroll.
·      Systemet ivaretar bedrifter med flere lokasjoner og eiendommer.
·      Alle tjenester som kan være til hjelp i arbeidet med internkontroll elektro innen deres virksomhetsområdet.
·      System for regelmessige kontroller. Både for sertifiserte elkontroller og egenkontroller på virksomhetens elektriske anlegg.
·      FSE-kurs og opplæring for instruert personell
·      Nek 405 elkontroller og termografering.
·      Nemkosertifiserte elkontrollører og termografører

Hvem kan hjelpe?
·      Ta kontakt med Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) hvis du har spørsmål knyttet til internkontroll for elektriske anlegg og elektrisk utstyr. DLE fører tilsyn med at virksomheter etterlever kravene til internkontroll innenfor sitt område og skal kunne informere og veilede om forskriftenes krav og prinsippene for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. DLE har imidlertid ingen konsulentrolle.
·      Det finnes også mye nyttig informasjon om HMS-arbeid og internkontroll på Arbeidstilsynets nettsider.
·      Husk også at du kan få hjelp av bransje-, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Relevante lenker
Lovdata
Arbeidstilsynet
elsikkerhetsportalen.no

Vi satser stort på dette området, og ønsker å bli en av landes ledende tilbydere av implementering av internkontroll elektro for virksomheter. Om du, eller din virksomhet ønsker bistand rundt dette tema, vil vi gjerne hjelpe dere

Ta kontakt om du trenger hjelp til dette.

Ta kontakt
Stoltelektro_logo_grafikk
Nyhetsbrev
Takk! Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev.
Oops! Noe gikk galt.
KUNDESERVICE
COOKIESKontakt
Kontakt
Eyvind Lyches vei 23b
1338 Sandvika
Telefon: 22 53 50 00
post@stoltelektro.no