ALMINNELIGE LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER I NÆRINGSFORHOLD FOR STOLT ELEKTRO AS

1. INNLEDNING
De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder for leveranser fra Stolt elektro as i næringsforhold, og omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr. De alminnelige betingelsene dekker også prosjektering, dimensjonering og andre konsulentoppdrag.

For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som næringsforhold i henhold til ovennevnte gjelder Stolt elektro AS sine «alminnelige leverings- og betalingsbetingelser i forbrukerforhold». (https://www.stoltelektro.no/leverings-og-betalingsbetingelser-i-forbrukerforhold)

Juridiske tilleggsforhold ved gjennomføring av prosjekter (nye elektriske installasjoner med summer over kr.200.000 eks. mva.) mot tilbudets mottaker som hovedentreprenør eller byggherre, vil til enhver tid gjøres tilgjengelig på:
https://www.stoltelektro.no/tilleggs-leverings-og-betalingsbetingelser-i-prosjekter

2. DEFINISJONER

Næringsforhold: Transaksjoner/tjenester som skjer i næring, f. eks. mellom næringsvirksomheter og andre, juridiske personer eller institusjoner.

Leverandøren: Stolt elektro as - organisasjonsnummer: 919 762 128 MVA

Kunden: Den som kjøper tjenester og/eller varer fra leverandøren.

Partene: Leverandøren (eventuelt entreprenøren) og kunden (eventuelt kjøper).

Tjenesten: Utførelse av arbeid ved installering av utstyr og materiell, eller prosjektering, dimensjonering og andre konsulentoppdrag knyttet til elektriske installasjoner og anlegg.

Varer: Utstyr og materiell som selges fra leverandøren.

Leveranse: Utførelse av tjenester og/eller levering av varer.

3. AVTALEFORHOLDET
Leverandørens alminnelige leverings- og betalingsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter lover i næringsforhold.

Eventuelle bilag, tilbud og ordrebekreftelse inngår også i avtaleforholdet mellom partene. Videre vil eventuelle endringsavtaler og protokoller fra møter og andre relevante dokumenter utgjøre en del av avtalen.

Avtale anses inngått ved undertegning av eventuell avtale/kontrakt, kundes skriftlig aksept(bestilling) over e-post, leverandørens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering/oppdrag. Bestemmelser som dagmulkt krever nærmere avtale.

4. PRIS
Ved avbestilling av hele eller deler av oppdraget etter inngått avtale faktureres 10 % av resterende kontraktsverdi i avbestillingsgebyr.

Leverandøren har rett til å foreta kredittsjekk av kunden, og avbestille/kansellere oppdraget ansvarsfritt dersom kunden ikke er kredittverdig.

Dersom pris ikke er særskilt avtalt for hvert salg eller oppdrag, vil kunden bli fakturert på grunnlag av leverandørens gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid og spesifisert materiell.

Reisetid til/fra oppdragsstedet faktureres med medgått tid, med samme timesats som for utførelse av oppdrag. Samtidig understrekes det at trafikale forsinkelser (reise i rushtid eller forsinkelser som skyldes trafikale uforutsette hendelser) også faktureres med medgått tid, med samme timesats som for utførelse av oppdrag. Eventuelle utlegg/godtgjørelser (som bl.a. parkering, ferge og bomavgift) tilkommer. Så fremt ikke annet er avtalt i service/rammeavtale vil oppmøte med servicebil faktureres etter vår soneregulering. Prisene gjelder for tilgjengeligheten av bil med begrenset servicelager. Pris er per oppmøte per dag:

Sone 1: Innenfor Asker og Bærum - Pris kr 500,- eks. mva.

Sone 2: Dekker oppdrag i Oslo - Pris kr 700,- eks. mva.
Satsen inkluderer ordinær bompasseringer (en gang gjennom bomringen), i forbindelse med reise til oppdraget.

Sone 3: Området fra Asker til Drammen- Pris kr 800,- eks. mva.

Reise utenfor de satte sonene håndteres individuelt for vært oppdrag. Så fremt ikke annet er avtalt i er minstepris for elektrikeroppdrag kr 1860- ekskl. mva.

Alle priser angitt i dette dokumentet er per dags dato og kan endres.

5. BETALINGSBETINGELSER
Såfremt ikke annet er avtalt vil oppdrag/tjenester faktureres med 14 dagers betalingsforfall fra fakturadato. Ved oppdrag utover 1 dags varighet kan leverandøren a-konto fakturere kunden hver 7. dag for leverte ytelser, herunder da også her med 14 dagers betalingsforfall.

Leverandøren kan stanse alle arbeider ved manglende betaling av a-konto faktura. Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve rente etter lov om renter ved forsinket betaling, når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Eventuell reklamasjon for ikke vesentlige mangler fritar ikke kunden for betalingsplikt. Kunden kan heller ikke motregne med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre leveranser.

Faktura oversendes til kundens oppgitte e-post adresse. Ønskes papirfaktura må kunden varsle dette til faktura@stoltelektro.no, senest ved oppstart av oppdraget. Det tilkommer et rimelig fakturagebyr ved utstedelse og oversendelse av papirfaktura.

6. SALGSPANT
Leverandøren har salgspant i – og eiendomsretten til – alle leverte og demonterbare varer inntil hele kjøpesummen er betalt fullt ut med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av panteloven.

7. SIKKERHETSSTILLELSE
Verken leverandøren eller kunden stiller sikkerhet, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. LEVERING AV VARER
Varer som skal sendes til kunden, anses levert når leverandøren har sendt varen eller levert den til fraktfører.

Varer som leverandøren skal bringe til kunden, anses levert når varen er levert på kundens angitte leveringsadresse. Det samme gjelder varer som leverandøren skal montere.

Når varen er levert i samsvar med ovennevnte, har risikoen for varen gått over på kunden. Leverandøren er likevel ansvarlig for skader på varen som oppstår under leverandørens avtalte montering / installering av varen, og som skyldes leverandørens uaktsomhet.

9. TJENESTER
Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og kunden har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket.

Leverandøren skal igangsette prosjektering, dimensjonerings og konsulentarbeid til avtalt tid, så fremt leverandøren får tilgang til nødvendig underlag(teknisk informasjon/data) over det elektriske anlegget før dette. Om avtalt underlag ikke blir oversendt før avtalt oppstartstid, kan leverandøren fakturere på grunnlag av gjeldende timepriser for medgått mertid (venting) som følge av at nødvendig dokumentasjon ikke er tilgjengelig.

Dersom det er avtalt fastpris kan leverandøren fakturere på grunnlag av gjeldende timepriser for medgått mertid som følge av at arbeidsstedet ikke er tilgjengelig, ikke er ryddet og for venting på andre fag.

Stolt elektro ønsker å bidra til å utdanne flere fagarbeidere til vår bransje. Derfor har vi ansatt både lærlinger og hjelpemontører som er under utdanning/opplæring. Dette betyr at på alle oppdrag vi utfører kan elektriker gjennomføre arbeidet sammen med en lærling eller hjelpearbeider. Om kunden ikke ønsker at en lærling eller en hjelpearbeider deltar på oppdraget, må kunden gi beskjed om dette i rimelig tid i forveien.

10. KUNDENS FORSINKELSE
Forsinkelser som skyldes kundens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at kunden ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet.

Ved vesentlig forsinkelse fra kundens side, og kunden etter avtalen først skal betale etter at tjenesten av ferdig utført, kan leverandøren del-fakturere kunden for hittil påløpte arbeider, eller på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen.

Leverandøren kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer leverandøren etter lovverk i næringsforhold.

11. LEVERANDØRENS FORSINKELSE
Dersom levering fra leverandøren blir vesentlig forsinket, kan kunden ved skriftlig meddelelse gi leverandøren en rimelig frist for levering. Dersom leverandøren ikke overholder en slik gitt frist, kan kunden heve kjøpet.

Leverandørens erstatningsansvar er begrenset på tilsvarende måte som for mangler og skade, jf. punkt 15 og 16.

12. ENDRINGSARBEID
Inntil overtakelse av utførte tjenester (herunder med montert utstyr) har skjedd, kan kunden kreve endringer i leveransens avtalte omfang, konstruksjon og utførelse mot vederlag. Krav om slike endringer må fremsettes skriftlig, og beskrive hvilke endringer som kreves.

Leverandøren skal gi kunden skriftlig tilbakemelding om og hvordan endringen kan utføres og om hvilke konsekvenser endringen vil få for pris, leveringstid og eventuelt andre avtalte forhold.

Leverandøren har rett og plikt til å foreta endringer i den avtalte leveransen som endringer i lover, forskrifter og andre bestemmelser relevante for leveransen måtte foranledige og kreve mot vederlag. Det samme gjelder endringer i fortolkningen av slike regler. Leverandøren skal snarest mulig gi kunden slik informasjon skriftlig.


13. OVERTAKELSE
Dersom det er avtalt at montert utstyr eller anlegg skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Det skal utarbeides en protokoll hvor eventuell overtakelse bekreftes av kunden. Kunden har ikke rett til å ta utstyret eller anlegget i bruk før overtagelse er bekreftet.

Hvis kunden tar i bruk utstyret eller anlegget før overtakelse, anses overtakelse som bekreftet av kunde fra første dag bruken finner sted. I så fall, faller leverandørens plikt til å gjennomføre prøving bort.

Overtakelse kan finne sted selv om noe arbeid gjenstår, så fremt dette fremgår av protokollen fra prøving av anlegget. Dersom det ikke er avtalt prøving av anlegget før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når leverandøren har ferdigstilt arbeidet / monteringen og gitt kunde melding om at utstyret eller anlegget kan tas i bruk. Når overtakelse har funnet sted, er risikoen gått over på kunde.

14. REKLAMASJON
Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen eller skaden ble oppdaget eller kunne ha vært oppdaget.

Reklamasjonsretten gjelder i to år fra levering eller overtakelse har funnet sted, hvoretter ethvert ansvar for leverandøren bortfaller, med mindre annet er avtalt i det enkelte avtaleforholdet.

15. ANSVAR FOR MANGLER
Under forutsetning av at reklamasjonsfristen er overholdt, plikter leverandøren å avhjelpe mangler ved leveransen som forelå på tidspunktet for levering eller overtakelse. Leverandøren har rett til å utbedre mangelen. Dersom leverandøren ikke utbedrer mangelen innen rimelig tid, kan kunden ved skriftlig meddelelse gi leverandøren en rimelig frist for utbedring. Utbedres mangelen likevel ikke innen en slik gitt frist, kan kunden la mangelen bli utbedret for leverandørens regning, etter å ha varslet leverandøren, dog slik at leverandørens ansvar er begrenset til det prisavslag kunden kunne ha krevd fra leverandøren. Dersom leverandøren ikke utbedrer mangelen og kunden ikke lar mangelen bli utbedret i samsvar med avsnittet foran, kan kunden kreve prisavslag som skal tilsvare differansen mellom leveransens verdi med og uten mangelen.

Dersom utbedring av mangelen vil kreve demontering og innmontering som vil medføre inngrep i annet enn leveransen, svarer kunden for arbeidet og omkostningene ved slike inngrep. Dersom leverandøren har gitt garanti for leveransen i en avgrenset periode, omfatter likevel ikke leverandørens ansvar mangler som skyldes unormal eller uriktig bruk, eller unormale miljøbetingelser.

Videre omfatter ikke eventuelt garantiansvar normal slitasje, eller skade forårsaket av andre ting enn leveransen.

Kunden kan ikke heve avtalen eller kreve erstatning med mindre leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Leverandøren har ikke ansvar for mangler utover det som følger foran.

16. ANSVAR FOR SKADE PÅ ANDRE TING
Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap voldt av leveransen på andre ting etter at levering eller overtakelse har funnet sted, med mindre leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Leverandørens erstatningsansvar for skade eller mangler er under enhver omstendighet begrenset til kontraktsverdien og omfatter aldri ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap og indirekte tap.

Leverandøren innehar nøkkelforsikring som dekker nødvendige omkostninger ved at låser i bygninger må endres eller byttes ut, begrenset til kr 1 000 000.- ekskl. mva. Leverandøren påtar seg intet ansvar for økonomisk tap for følgeskader dersom nøkler eller tilsvarende kommer bort.

17. FORCE MAJEURE (UNNTAKSGRUNNER)
Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses denne avtale ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, epidemier, knapphet på transportmidler og / eller drivstoff, krig, opprør, streik, mangel på leveranser fra underleverandører mv.

Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre parten om forholdet.

Ved force majeure hos kunden, skal kunden erstatte de utgiftene leverandøren pådras ved sikring og beskyttelse av leveransen. Videre skal kunden erstatte de utgiftene leverandøren pådras ved utgifter til personell, underleveranser og utstyr som med kundens samtykke holdes i beredskap for gjenopptagelse av arbeidet med leveransen.

Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge parter heve avtalen med umiddelbar virkning.

18. KONFIDENSIALITET
Informasjon av konfidensiell karakter som en part får om den andre partens virksomhet, skal holdes strengt konfidensielt. Dette gjelder all informasjon av forretningsmessig, kommersiell, organisatorisk, juridisk og teknisk art.

Konfidensialitetsplikten gjelder også etter at denne avtalen er gjennomført.

Konfidensialitetsplikten gjelder ikke i den utstrekning slik informasjon er nødvendig for at partene skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtaleforholdet.

19. TVISTER
Tvister som partene ikke lykkes å løse i minnelighet, løses etter tvistelovens bestemmelser.

20. PERSONVERN
Stolt elektro beskytter ditt personvern ifølge gjeldende lover og regler som databehandler og behandlingsansvarlig.  Vi samler inn personopplysninger på nettstedet stoltelektro.no til bruk i markedsføringsformål, analyse- og statistikk, samt forbedring av våre tjenester.

Ved å gå inn på, hente informasjon fra, og/eller bruke tilknyttede tjenester på vår nettside gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.

Stolt elektro etterlever norsk personvernlovgivning, og både løsninger og lagring utføres på en måte som tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Vi innfrir lovgivningens krav til GDPR som forutsatt i EU-forordningen (EU) nr. 2016/679.

‍Hva registrerer vi av data om deg?
‍Stolt elektro samler kun inn opplysninger du selv gir til oss og om bruk av tjenestene våre.

Når du oppretter et kundeforhold hos oss, melder deg på for å motta nyhetsbrev fra oss, eller melder deg på kurs hos oss, registrerer du blant annet din kontaktinformasjon. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, organisasjonsnummer eller IP-adresse. Disse opplysningene lagres i våre systemer for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Dette er også informasjon vi benytter for å kunne oversende deg lovpålagt elsikkerhetsdokumentasjon, knytte til deg og ditt elektriske anlegg. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis når du sender en e-post til post@stoltelektro.no, slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Vi registrerer informasjon som brukernes enheter avgir og enhetenes tilkobling til våre tjenester. Eksempler på slik informasjon er type enhet, operativsystem, nettleserinformasjon, IP-adresse og informasjonskapsler (cookies og pikseltags).

Hvordan slettes opplysningene?
Stolt elektro oppbevarer informasjon du har lagt inn så lenge det er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. I tråd med krav til lagring av dokumentasjon gitt av eltilsynsloven og bokføringsloven. Kontaktinformasjon for utsending av nyhetsbrev og/eller kursinvitasjoner, oppbevarer vi frem til du eventuelt melder deg av å motta våre nyhetsbrev og/eller kursinvitasjoner.

Annen informasjonen om deg vi har lagret kan slettes ved å sende en henvendelse til fakturahenvendelse@stoltelektro.no

21. ØVRIGE BESTEMMELSER
Eventuelle avgifter til E-verk, som f.eks. Hafslund Nett AS, eller en av deres underleverandører, er ikke medregnet i eventuelt tilbud/fastpris/prisoverslag. Slike avgifter tilkommer altså både på oppdrag utført på regning og på oppdrag utført etter tilbud/fastpris/prisoverslag. Avgifter kan påløpe på målermontasje, inntak/stikkledningsarbeider, strømutkobling samt øking av overbelastningsvern/hovedsikringer.

Nødvendig kommunikasjon med E-verk er medregnet i fastpris/tilbud/prisoverslag hvis dette er bemerket.

Elektrisk arbeid levert av leverandøren, utføres primært etter sikkerhetsprinsippet "arbeid på frakoblet anlegg". Dette betyr at anlegget, eller deler av anlegget, det jobbes på vil være strømløst under utførelse av arbeid. Leverandøren påtar seg derfor ikke ansvar for å ivareta drift på driftskritiske apparater som fryser, internett, varmeovner etc. om dette ikke blir spesielt bemerket av kunde før eller under utførelse. Dette for å ivareta de ansattes sikkerhet.

For oppdrag med utbedring av elektriske anlegg etter rapport fra E-verk påløper det kr 500,- ekskl. mva. i honorar for behandling og innsending av rapport til E-verket, såfremt det ikke er spesifisert at dette er inkludert i eventuelle andre avtaledokumenter.

Leverandøren besørger riktig håndtering og levering av EE-avfall til godkjent mottaksstasjon. Dette faktureres med medgått tid med samme timesats som for utførelse av oppdrag.

Kunde må forestå og bekoste eventuell rigg (lager, spiserom, WC) og gi leverandøren adgang til forbruk av strøm og vann, såfremt det ikke er spesifisert at dette er inkludert i eventuelle andre avtaledokumenter.

Leverandøren gjør oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Med automatsikringer blir el.anlegget sikrere enn med skrusikringer. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40 % før den løste ut. Nye automatsikringer tåler ikke like mye overbelastning som gamle skrusikringer. Ved utskifting av sikringer kan det derfor bli behov for å legge opp nye kurser. Eventuelt opplegg av nye kurser utføres som regningsarbeid iht. gjeldende timesats, materiellpris og bruk av servicebil.

Dersom forprosjektering er utført av andre enn leverandøren påhviler videre prosjekteringsansvar leverandøren dersom dette uttrykkelig er spesifisert i fastpris/tilbud/prisoverslag eller kontrakt.

Leverandøren skal levere nødvendig dokumentasjon etter utført oppdrag. Herunder bl.a. eventuell samsvarserklæring, sluttkontroll m.m. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er krav til å levere samsvarserklæring ved kun feilsøking eller ved enkel utskifting av stikk, bryter, lampe etc.

Utført oppdrag skal være iht. gjeldende myndighetskrav og forskrifter samt være utført fagmessig og iht. allmenne krav til sikkerhet, funksjonalitet og håndverk. Ved oppdrag, som kategoriseres med høy risiko, vil disse alltid utføres av to personer. Eksempler på oppgaver med høyere risiko: Varme arbeider, arbeid i høyden (lift, stige, stillas), arbeid på spenningssatte elektriske anlegg og arbeid nær ved spenningssatte elektriske anlegg.

Som en del av vår tjeneste, avfallshåndterer vi alt demontert elektromateriell. Om kunden ikke ønsker dette, må kunden ettertrykkelig bemerke dette før eller under utførelse.

Ved arbeid i boenheter i borettslag er leverandøren selv ansvarlig for å varsle hver enkelt leietaker/eier om de forskjellige arbeider. Det gis varsel i god tid før eventuelle strømutkoblinger.

Det forutsettes at eksisterende jording i bygget/anlegget kan benyttes dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.

Det forutsettes at det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.

Det forutsettes at eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke eventuell økning i effektbehov dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.

Det tas forbehold om skjulte mangler på eksisterende anlegg. F.eks. skadet/tett røranlegg, bokser i skjult anlegg som viser seg å være tildekket av fliser, tapet, panel, skap, nedforet himling etc. Eventuell lokalisering og utbedring av skjulte mangler utføres som regningsarbeid iht. gjeldende timesats, materiellpris og servicebil. Eventuell kontraktfrist utsettes lik tiden som utbedringene tar.

Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud dersom dette ikke er avtalt eller spesifisert. Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern løser ut er ikke medtatt i vårt tilbud, dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.

Faglige spørsmål som reises til leverandørens representanter, knyttet til utførelse av vårt elektriske arbeid skal, uten unntak, besvares av eller i samråd med leverandørens faglig ansvarlige, eller av han bemyndiget person.

Stoltelektro_logo_grafikk
Nyhetsbrev
Takk! Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev.
Oops! Noe gikk galt.
KUNDESERVICE
COOKIESKontakt
Kontakt
Eyvind Lyches vei 23b
1338 Sandvika
Telefon: 22 53 50 00
post@stoltelektro.no