ALMINNELIGE LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER I FORBRUKERFORHOLD FOR STOLT ELEKTRO AS

1. INNLEDNING
De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 og/eller oppdrag til forbruker etter håndverkertjenesteloven § 1 og/eller delentreprise til forbruker etter bustadoppføringslovens § 1(1) a. Disse alminnelige betingelser omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr.

For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som forbrukerforhold i henhold til ovennevnte gjelder Stolt elektro as sine «alminnelige leverings- og betalingsbetingelser i næringsforhold». (https://www.stoltelektro.no/leverings-og-betalingsbetingelser-i-naeringsforhold)

Juridiske tilleggsforhold ved gjennomføring av prosjekter (nye elektriske installasjoner med summer over kr.200.000 eks. mva.) mot tilbudets mottaker som hovedentreprenør eller byggherre, vil til enhver tid gjøres tilgjengelig på:
https://www.stoltelektro.no/tilleggs-leverings-og-betalingsbetingelser-i-prosjekter

2. DEFINISJONER

Leverandøren: Stolt elektro as - organisasjonsnummer: 919 762 128 MVA

Forbruker: Den som forbruker tjenester og/eller varer fra leverandøren. Med «forbruker» menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Partene: Leverandøren (eventuelt entreprenøren) og forbruker (kunde eller kjøper).

Tjenesten: Utførelse av arbeid ved installering av utstyr og materiell.

Varer: Utstyr og materiell som selges fra leverandøren.

Leveranse: Utførelse av tjenester og/eller levering av varer.

Forbrukerkjøpsloven: Gjelder ved kjøp/salg av kun produkt.

Håndverkertjenesteloven: Gjelder ved oppdrag om bestemte tjenester som f.eks. reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.

Bustadsoppføringsloven: Gjelder ved oppdrag ved oppføring av ny bolig eller fritidshus

3. AVTALEFORHOLDET
Leverandørens alminnelige leverings- og betalingsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven.

Avtale anses inngått ved undertegning av eventuell avtale/kontrakt, kundes skriftlig aksept(bestilling) over e-post, leverandørens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering/oppdrag. Bestemmelser som dagmulkt krever nærmere avtale.

Bestemmelser som dagmulkt krever nærmere avtale.

4. PRIS
Ved avbestilling av hele eller deler av oppdraget etter inngått avtale faktureres 10 % av resterende kontraktsverdi i avbestillingsgebyr.

Leverandøren har rett til å foreta kredittsjekk av forbrukeren, og avbestille/kansellere oppdraget ansvarsfritt dersom forbrukeren ikke er kredittverdig.

Eventuelt prisoverslag, budsjettpris e.l. kan overstige det oppgitte beløp med 30 %. Eventuelt avtalt tilleggsarbeid pga. ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side eller tilleggsarbeid som er godtgjort at ikke omfattes av oppdraget er ikke inkludert i ovennevnte overstigelse med 30 %.

Dersom pris ikke er særskilt avtalt for hvert salg eller oppdrag, vil forbruker bli fakturert på grunnlag av leverandørens gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid og spesifisert materiell.

Reisetid til/fra oppdragsstedet faktureres med medgått tid, med samme timesats som for utførelse av oppdrag. Samtidig understrekes det at trafikale forsinkelser (reise i rushtid eller forsinkelser som skyldes trafikale uforutsette hendelser) også faktureres med medgått tid, med samme timesats som for utførelse av oppdrag. Eventuelle utlegg som bl.a. parkering, ferge og bomavgift vil også faktureres. Så fremt ikke annet er avtalt i service/rammeavtale vil oppmøte med servicebil faktureres etter vår soneregulering. Prisene gjelder for tilgjengeligheten av bil med begrenset servicelager. Pris er per oppmøte per dag:

Sone 1: Innenfor Asker og Bærum - Pris kr 625,- inkl. mva.

Sone 2: Dekker oppdrag i Oslo - Pris kr 875,- inkl. mva.
Satsen inkluderer ordinær bompasseringer (en gang gjennom bomringen), i forbindelse med reise til oppdraget.

Sone 3: Området fra Asker til Drammen - Pris kr 1000,- inkl. mva.

Reise utenfor de satte sonene håndteres individuelt for vært oppdrag.

Minstepris for elektrikeroppdrag/tjenester er kr 2325,- inkl. mva.

Alle priser angitt i dette dokumentet er per dags dato og kan endres.

5. BETALINGSBETINGELSER
I forbrukerforhold faktureres oppdrag/tjenester med 7 dagers betalingsforfall fra fakturadato. Ved oppdrag utover 1 dags varighet kan leverandøren a-konto fakturere forbrukeren hver 7. dag for leverte ytelser, herunder da også her med 7 dagers betalingsforfall.

Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve rente etter lov om renter ved forsinket betaling, når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Faktura oversendes til forbrukers oppgitte e-post adresse. Ønskes papirfaktura må forbruker varsle dette til faktura@stoltelektro.no, senest ved oppstart av oppdraget. Det tilkommer et rimelig fakturagebyr ved utstedelse og oversendelse av papirfaktura.

Leverandøren kan stanse alle arbeider ved manglende betaling av a-konto faktura.

6. SALGSPANT
Leverandøren har salgspant i – og eiendomsretten til – alle varer og demonterbare komponenter inntil faktura med evt. renter og omkostninger er fullt betalt, selv om disse er levert byggeplassen/oppdragsadressen.

7. SIKKERHETSSTILLELSE
Verken leverandøren eller forbrukeren stiller sikkerhet, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. TJENESTER
Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og forbrukeren har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket. Dersom det er avtalt fast pris kan leverandøren fakturere på grunnlag av gjeldende timepriser for medgått mertid som følge av at arbeidsstedet ikke er tilgjengelig, ikke er ryddet og for venting på andre fag.

Stolt elektro ønsker å bidra til å utdanne flere fagarbeidere til vår bransje. Derfor har vi ansatt både lærlinger og hjelpemontører som er under utdanning/opplæring. Dette betyr at på alle oppdrag vi utfører kan elektriker gjennomføre arbeidet sammen med en lærling eller hjelpearbeider. Om kunden ikke ønsker at en lærling eller en hjelpearbeider deltar på oppdraget, må kunden gi beskjed om dette i rimelig tid i forveien.

9. FORBRUKERENS FORSINKELSE
Forsinkelser som skyldes forbrukerens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at forbrukeren ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet.

Ved vesentlig forsinkelse fra forbrukerens side, og forbrukeren etter avtalen først skal betale etter at tjenesten av ferdig utført, kan leverandøren del-fakturere forbrukeren for hittil påløpte arbeider, eller på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen.Leverandøren kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer leverandøren etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven.

10. REKLAMASJON
Forbrukeren må gi melding til leverandøren om eventuelle mangler ved leveransen innen rimelig tid. Dersom slik melding om reklamasjon ikke gis senest innen to måneder etter at forbrukeren oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, kan forbrukeren ikke påberope mangelen og gjøre den gjeldende.

Forbrukeren plikter å legge til rette for at reklamasjonsarbeider kan utbedres rasjonelt og uten unødig opphold. For øvrig gjelder de absolutte reklamasjonsfristene etter forbrukerkjøpsloven § 27, bostadoppføringslovens § 30 og håndverkertjenesteloven § 22.

Hvis det ikke er til klar ulempe for forbrukeren, kan utbedring av mangler som det er reklamert for etter overtakelse skje samlet en gang per år.

11. BYGGETEKNISKE FORHOLD
Leverandøren tar forbehold om at byggetekniske begrensninger kan hindre, forsinke eller fordyre deler av eller hele leveransen for at den skal bli av tilfredsstillende standard. Dette gjelder for eksempel, tilfeller der opprinnelig leveranse ikke omfatter downlight og at tilvalg av dette for eksempel krever spesielle isolasjons- eller tettingsmetoder som ikke omfattes av standard leveranse.

Dersom det avdekkes behov for ekstraarbeider som følge av byggetekniske forhold som bl.a. nevnt over, etter at avtalen er inngått, gis det rett til vederlagsjustering for merkostnadene. Forbrukeren skal imidlertid varsles før slike ekstraarbeider igangsettes og gis rett til å avgjøre om arbeidene skal utføres eller ikke. Varsel kan gis elektronisk ved e-post eller SMS.

Det tas forbehold om skjulte mangler på eksisterende anlegg. F.eks. skadet/tett røranlegg, bokser i skjult anlegg som viser seg å være tildekket av fliser, tapet, panel, skap, nedforet himling etc. Eventuell lokalisering og utbedring av skjulte mangler utføres som regningsarbeid iht. gjeldende timesats, materiellpris og servicebil. Eventuell kontraktfrist utsettes lik tiden som utbedringene tar.

Forbruker må forestå og bekoste eventuelle bygningsmessige utbedringer der bygningsmessig (listverk, tak, vegger etc) blir skadet/demontert i forbindelse med å lokalisere og åpne skadet/tett røranlegg eller tildekket el.anlegg (fliser, maling, tapet, panel, skap, himling).

Eventuell slissing og reparasjon for kabel/rørfremføring er ikke medtatt i fastpris/tilbud/ prisoverslag såfremt dette ikke er spesifisert i fastpris/tilbud/prisoverslag.

Det forutsettes at eksisterende jording i bygget/anlegget kan benyttes dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.Det forutsettes at det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.

Det forutsettes at eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke eventuell økning i effektbehov dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern løser ut er ikke medtatt i vårt tilbud, dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.

12. ENDRINGSARBEID
Inntil overtakelse av utførte tjenester (herunder med montert utstyr) har skjedd, kan forbrukeren kreve endringer i leveransens avtalte omfang, konstruksjon og utførelse mot vederlag. Krav om slike endringer må fremsettes skriftlig, og beskrive hvilke endringer som kreves.

Leverandøren skal gi forbrukeren skriftlig tilbakemelding om og hvordan endringen kan utføres og om hvilke konsekvenser endringen vil få for pris, leveringstid og eventuelt andre avtalte forhold.

Leverandøren har rett og plikt til å foreta endringer i den avtalte leveransen som endringer i lover, forskrifter og andre bestemmelser relevante for leveransen måtte foranledige og kreve mot vederlag. Det samme gjelder endringer i fortolkningen av slike regler. Leverandøren skal snarest mulig gi forbrukeren slik informasjon skriftlig.

13. OVERTAKELSE
Dersom det er avtalt at montert utstyr eller anlegg skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Det skal utarbeides en protokoll hvor eventuell overtakelse bekreftes av forbruker. Forbruker har ikke rett til å ta utstyret eller anlegget i bruk før overtakelse er bekreftet.

Hvis forbruker tar i bruk utstyret eller anlegget før overtakelse, anses overtakelse som bekreftet av forbruker fra første dag bruken finner sted. I så fall, faller leverandørens plikt til å gjennomføre prøving bort.

Overtakelse kan finne sted selv om noe arbeid gjenstår, så fremt dette fremgår av protokollen fra prøving av anlegget. Dersom det ikke er avtalt prøving av anlegget før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når leverandøren har ferdigstilt arbeidet / monteringen og gitt forbruker melding om at utstyret eller anlegget kan tas i bruk. Når overtakelse har funnet sted, er risikoen gått over på forbruker.

14. FORCE MAJEURE (UNNTAKSGRUNNER)
Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, streik, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning.

Leverandøren har rett til å kreve at den leveringstid som er fastsatt i kontrakten blir forlenget tilsvarende det tidsrom som arbeidet måtte bli forsinket ved force majeure så vel i egen bedrift som hos underleverandører.

Leverandøren skal straks slik forsinkelse som nevnt ovenfor inntrer eller så snart han blir klar over at forsinkelse vil kunne inntreffe, gi skriftlig melding om dette med de nødvendige opplysninger.

15. TVISTER
Stolt elektro er medlem av Nelfo - foreningen for EL og IT Bedrifter. Gjennom vårt medlemskap i Nelfo er vi tilknyttet Håndverkerklagenemnda. Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo

Alternativt:
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo


Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse fakturahenvendelse@stoltelektro.no

Tvister som partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan hver av partene bringe inn for Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget, forliksrådet eller tingretten i samsvar med tvistelovens alminnelige vernetingsregler.

16. PERSONVERN
Stolt elektro beskytter ditt personvern ifølge gjeldende lover og regler som databehandler og behandlingsansvarlig. Vi samler inn personopplysninger på nettstedet stoltelektro.no til bruk i markedsføringsformål, analyse- og statistikk, samt forbedring av våre tjenester.

Ved å gå inn på, hente informasjon fra, og/eller bruke tilknyttede tjenester på vår nettside gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.

Stolt elektro etterlever norsk personvernlovgivning, og både løsninger og lagring utføres på en måte som tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Vi innfrir lovgivningens krav til GDPR som forutsatt i EU-forordningen (EU) nr. 2016/679.‍

Hva registrerer vi av data om deg?‍
Stolt elektro samler kun inn opplysninger du selv gir til oss og om bruk av tjenestene våre.

Når du oppretter et kundeforhold hos oss, melder deg på for å motta nyhetsbrev fra oss, eller melder deg på kurs hos oss, registrerer du blant annet din kontaktinformasjon. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, organisasjonsnummer eller IP-adresse. Disse opplysningene lagres i våre systemer for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Dette er også informasjon vi benytter for å kunne oversende deg lovpålagt elsikkerhetsdokumentasjon, knytte til deg og ditt elektriske anlegg. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis når du sender en e-post til post@stoltelektro.no, slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Vi registrerer informasjon som brukernes enheter avgir og enhetenes tilkobling til våre tjenester. Eksempler på slik informasjon er type enhet, operativsystem, nettleserinformasjon, IP-adresse og informasjonskapsler (cookies og pikseltags).

Hvordan slettes opplysningene?‍
Stolt elektro oppbevarer informasjon du har lagt inn så lenge det er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. I tråd med krav til lagring av dokumentasjon gitt av eltilsynsloven og bokføringsloven.

Kontaktinformasjon for utsending av nyhetsbrev og/eller kursinvitasjoner, oppbevarer vi frem til du eventuelt melder deg av å motta våre nyhetsbrev og/eller kursinvitasjoner.

Annen informasjonen om deg vi har lagret kan slettes ved å sende en henvendelse til post@stoltelektro.no

17. ØVRIGE BESTEMMELSER
Eventuelle avgifter til E-verk, eller en av deres underleverandører, er ikke medregnet i eventuelt tilbud/fastpris/prisoverslag. Slike avgifter tilkommer altså både på oppdrag utført på regning og på oppdrag utført etter tilbud/fastpris/prisoverslag. Avgifter kan påløpe på målermontasje, inntak/stikkledningsarbeider, strømutkobling samt øking av overbelastningsvern/hovedsikringer.

Nødvendig kommunikasjon med E-verk er medregnet i fastpris/tilbud/prisoverslag hvis dette er bemerket.

Elektrisk arbeid levert av leverandøren, utføres primært etter sikkerhetsprinsippet "arbeid på frakoblet anlegg". Dette betyr at anlegget, eller deler av anlegget, det jobbes på vil være strømløst under utførelse av arbeid. Leverandøren påtar seg derfor ikke ansvar for å ivareta drift på driftskritiske apparater som fryser, internett, varmeovner etc. om dette ikke blir spesielt bemerket av kunde før eller under utførelse. Dette for å ivareta de ansattes sikkerhet.

For oppdrag med utbedring av elektriske anlegg etter rapport fra E-verk påløper det kr 625,- inkl. mva. i honorar for behandling og innsending av rapport til E-verket, såfremt det ikke er spesifisert at dette er inkludert i eventuell fastpris/tilbud.

Leverandøren besørger riktig håndtering og levering av EE-avfall til godkjent mottaksstasjon. Dette faktureres med medgått tid med samme timesats som for utførelse av oppdrag.

Forbruker må forestå og bekoste eventuell rigg (lager, spiserom, WC) og gi leverandøren adgang til forbruk av strøm og vann.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Med automatsikringer blir el.anlegget sikrere enn med skrusikringer. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40 % før den løste ut. Nye automatsikringer tåler ikke like mye overbelastning som gamle skrusikringer. Ved utskifting av sikringer kan det derfor bli behov for å legge opp nye kurser. Eventuelt opplegg av nye kurser utføres som regnings-arbeide iht. gjeldende timesats, materiellpris og servicebil.

Dersom forprosjektering er utført av andre enn leverandøren påhviler videre prosjekteringsansvar leverandøren dersom dette uttrykkelig er spesifisert i fastpris/tilbud/prisoverslag eller kontrakt.

Leverandøren skal levere nødvendig dokumentasjon etter utført oppdrag. Herunder bl.a. eventuell samsvarserklæring, sluttkontroll m.m. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er krav til å levere samsvarserklæring ved kun feilsøking eller ved enkel utskifting av stikk, bryter, lampe etc.

Utført oppdrag skal være iht. gjeldende myndighetskrav og forskrifter samt være utført fagmessig og iht. allmenne krav til sikkerhet, funksjonalitet og håndverk. Ved oppdrag, som kategoriseres med høy risiko, vil disse alltid utføres av to personer. Eksempler på oppgaver med høyere risiko: Varme arbeider, arbeid i høyden (lift, stige, stillas), arbeid på spenningssatte elektriske anlegg og arbeid nær ved spenningssatte elektriske anlegg.

Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud dersom dette ikke er avtalt eller spesifisert.

Kunde må forestå og bekoste eventuell rigg (lager, spiserom, WC) og gi leverandøren adgang til forbruk av strøm og vann, såfremt det ikke er spesifisert at dette er inkludert i eventuelle andre avtaledokumenter.

Dersom forprosjektering er utført av andre enn leverandøren påhviler videre prosjekteringsansvar leverandøren dersom dette uttrykkelig er spesifisert i fastpris/tilbud/prisoverslag eller kontrakt.

Ved arbeid i boenheter i borettslag er leverandøren selv ansvarlig for å varsle hver enkelt leietaker/eier om de forskjellige arbeider. Det gis varsel i god tid før eventuelle strømutkoblinger.

Som en del av vår tjeneste, avfallshåndterer vi alt demontert elektromateriell. Om kunden ikke ønsker dette, må kunden ettertrykkelig bemerke dette før eller under utførelse.

Det forutsettes at eksisterende jording i bygget/anlegget kan benyttes dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.

Det forutsettes at det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.

Det forutsettes at eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke eventuell økning i effektbehov dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert.

Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern løser ut er ikke medtatt i vårt tilbud, dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert. 

Faglige spørsmål som reises til leverandørens representanter, knyttet til utførelse av vårt elektriske arbeid skal, uten unntak, besvares skriftlig av eller i samråd med leverandørens faglig ansvarlige, eller av han bemyndiget person.

Stoltelektro_logo_grafikk
Nyhetsbrev
Takk! Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev.
Oops! Noe gikk galt.
KUNDESERVICE
COOKIESKontakt
Kontakt
Eyvind Lyches vei 23b
1338 Sandvika
Telefon: 22 53 50 00
post@stoltelektro.no